EUs 2012 utlysninger er offentliggjort – 55 milliarder NOK i potten.

Den 21. juli 2011 ble alle de nye utlysninger offentliggjort med arbeidsprogrammer og tilhørende info. Al informasjon kan finnes her: http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2012_en.html

Les Forskningsrådet nyhet om utlysningene: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Na_er_EUutlysningene_her/1253967893232?WT.ac=forside_nyhet

Jeg står til rådighet med støtte og råd om deltakelse i programmene – ta kontakt!

 

 

 

 

 

Events: info and brokerage 2011

The new calls are now in the last stage of preparation and will be officially published on July 14. Most of them will have deadline between December 2011 and February 2012. Drafts of the Work Programs are circulating and you are very welcome to contact me and I will provide the draft versions directly to you.

It is crucial for the success of a proposal to be a part of a good consortium and most of the consortiums are under development now. Therefore, I strongly recommend researchers to participate on info meetings, brokerage days etc. in the coming months. Networking activities are supported!

April 7:    AAL Information Day, Brussels (Ageing Well)
April 15: B2B Clean Tech, Switzerland
April 26: SSH and Capacities in next FP, Oslo
April 27: NMP Workshop in Photonics, Bern (Nano, New Materials/Production)
April 27: AAL Information Day, Odense (Ageing Well)
May 12: FCH JU info meeting, Brussels (Fuel Cells)
May 19: FCH JU Brokerage Event, Berlin (Fuel Cells)
May 19: ICT Proposers Day(s), Budapest
June 7:   Innovative Regions in EU, Debrecen
June 8: SMIG Info and Brokerage on Security Programme in FP7, Brussels (more info will follow)
June 9:   Brokerage Event on Solar Technologies, Munich
June 9:   Open Info day + Brokerage Event on Health in FP7, Brussels
June 17: Information Day Environment in FP7, Brussels
July 18: Transport Info/Brokerage, Brussels (more info will follow)
Open Calls:
People/Marie Curie Action: Individual Fellowships are open with deadlines in August
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
AAL Call 4: http://www.aal-europe.eu/calls/call-4-2011
Deadline: June 30

Contact me for more information, comments, help, whatever..
Søren Kragholm
Tel +47 4667 3102
Skype@soeren.kragholm
Web www.uiafunding.com

Presentasjoner fra infomøte om EUs grunnforskningsprogram; Ideas og People

 

Nasjonalt Kontaktpunkt for People/Marie Curie Action, Per Magnus Kommandantvold, besøkte mandag den 21/3 UiA får å informere om EUs grunnforskningsprogrammer. Der var ca. 40 deltakere som forhåpentlig alle fikk et godt og inspirerende påfyll av info om Marie Curie, ERC og Research Infrastructures. Ta kontakt hvis du sidder inne med ideer til prosjekter eller har spørsmål om programmene. Herunder finnes presentasjonen!

MCA_ERC_RI_Krsand_210311

BYGG KUNNSKAP I DIN BEDRIFT – TA EN NÆRINGS-PH.D.!

Den 21. mars avholder Forskningsrådet informasjonsmøte om nærings-PhD  ordningen i SKP (programmet er vedlagt herunder).

Nærings-ph.d. er en treårig forskerutdanning der kandidatene tar en ordinær doktorgrad, med støtte fra Forskningsrådet. Stipendiaten er ansatt i en bedrift, og problemstillinger som kandidaten arbeider med i sin forskning skal ha klar relevans for bedriften.

14:30 Nærings-ph.d-ordningen v/Annette Vestlund, Forskningsrådet

15:15 Erfaringer med Nærings-ph.d-ordningen v/Elkem Solar og Aker Solutions

16:00 SLUTT

16-17:00 Mulighet for separate møter med programkoordinator Annette Vestlund Påmelding til smn@rcn.no snarest og senest innen

PÅMELDING INNEN 17.3 på epost til Siren M. Neset; smn@rcn.no

Invitasjon til arrangement den 21.3

OSLO: «How to Write a Competitive Proposal for Framework 7″

Påmelding og full informasjon her!
Utlysningene kommer i løpet av juli, informasjonskurs om utlysningene 2012 holdes 3. mai. Sean McCarthy kommer til Oslo og holder skrivekurs dagen etter.

Målet med dette dagskurset er å trene potensielle søknadsskrivere til å formulere profesjonelle og konkurransedyktige søknader til EUs FP7. Kurset beskriver vanlige problemer og gir gode tips om hvordan du samler informasjon, velger strategiske partnere og hvordan du unngår dobbeltarbeid. Den siste delen beskriver en strategi for søknadsskrivingen.

Sean McCarthy holder kurs i mange land, han er en fremragende pedagog og vi får bestandig gode tilbakemeldinger om hans opplegg.

Les mer om kurset: www.hyperion.ie

Nye utlysninger i ERC Advanced grant og ERC Starting Grants er fastsatt i 2011

Hele nyheten legger på Sørlandets Europakontors nettsider

ERC grants er midler som tildeles forskere med høy faglig kvalitet. De deles inn følgende kategorier:

  • ERC Advanced Grants er en finansieringsordning for veletablerte forskere i EU
  • ERC Starting Grants er en finansieringsordning for unge forskere i EU

Ordningene er et kvalitetsstempel i Europeisk forskning og få norsk forskere har fått midler fra denne ordningen. De siste årene har en imidlertid sett en økning i antall tildelinger til norske forskere.

Advanced Grants er åpent for:

  • Veletablerte forskere med 10 års erfaring
  • Forskere må være vitenskapelig uavhengige
  • Forskere som er å anse som ledende innenfor sitt felt.

Vertsorganisasjonen kan være både privat og offentlig forsknings organisasjon.

 

Midtveisevaluering av FP7

Sørlandets Europakontor har i denne uke en spennende nyhet om evalueringen av det 7. rammeprogram for forskning (FP7). Evalueringen setter bl.a. fokus på forenkling av regler, bedre sammenkjøring mellom nasjonale og EUs programmer, realisering av ERA og mer økt internasjonalt samarbeid.

Les mer om nyheten her: http://south-norway.no/aktuelt-og-nyheter/evaluering-av-fp7-kan-gi-nye-muligheter-for-agder.aspx

Joint Programming Initiative – en ny samarbeidsform i ERA

Forskningsrådet har avholdt informasjonsmøte om Joint Programming Initiative, som er en helt ny samarbeidsform innen for ERA – the European Research Area. Meningen er å identifisere store felles samfunnsutfordringer på tvers av landene i Europa, sammenkjøre nasjonale programmer og lave store forskningsprosjekter. For Norge betyder det at nasjonale midler i høyere grad vil bli kanalisert gjennom felles forskningsprosjekter med deltakelse av mange Europeiske land, under forutsetting om norske deltakelse i prosjektene.

Temaene varierer fra antibiotikaresistens, landbruk og klima, kulturarv og mat. Norge har foreslått et program som kalles «Sunne og produktive hav» eller i EU-omtale JPI Oceans. Der er ansatt en koordinator for JPI Oceans som skal forsøke å få så bred oppslutning til initiativet som mulig og inntil videre legger Norge godt an til å få prioritert initiativet. Det er ikke Europakommisjonen som fremmer forslag i denne saken da JPI er en effekt av Lisboa-traktaten for å sikre medlemslandene mer makt i politikk utformingen men EU får nok en sentral rolle for å få koordinert alle initiativene når de skal i gang. JPI vil ikke erstatte rammeprogrammene for forskning men være et supplement for å møte de store samfunnsutfordringer (megatrends).

Se vedlagte presentasjoner fra møtet på Gardermoen:

Utvikling av JPI og status_Simen

JPIene rammevilkår_Ø.Rønning

JPI plass i norsk forskning_BOI

JPI Sunne og produktive hav_AngellHansen

for mer info se: http://www.forskningsradet.no/no/EUforskning__ERA/1253952628399

 

Nyhetsbrev om NMP-programmet fra NFR

Bra uttelling for norske søkere i 2010
Norge deltar i 4 av de 12 store integrerte prosjektene (LARGE) som kom gjennom evalueringen i Brussel. Totalt starter 7 prosjekter med norske deltakere i 2010 utlysningen. Vi var med i 15 prosjekter til runde 2, så en suksessrate på 47 % er godkjent. Til tross for den store norske deltakelsen innenfor de store integrerte prosjektene, bør vi jevnt over ha større deltakelse innenfor NMP. Spesielt var det beskjeden deltakelse i de nye PPP-utlysningene som i stor grad er finansiert fra NMP-potten. For de NMP-relaterte søknadene var Norge med i 3, og vi fikk bare innvilget 1 prosjekt (det kommer i tillegg til de 7 nevnt over). Totalt for FP7 er Norge nå med i 39 prosjekter med 60 deltakelser innenfor NMP-programmet. Vi ser at vi lykkes rimelig bra når vi deltar, nå må vi bare få med flere norske partnere.

Av nye aktører innenfor NMP ser vi gledeligvis flere nystartede bedrifter slik som Visitech, Norsk Titanium, CerPoTech og MiSA. I tillegg er Høgskolen i Gjøvik og Universitet i Stavanger med i prosjekter som får finansiering.
Flere nyheter om NMP, klikk her

ICT2010 – € 778 500 000 UTLYSES

UiA deltok med 5 ansatte på Europakommisjonens konferanse for IKT-forskning i det syvende rammeprogram (FP7). De tre dage var fylt med informasjon og muligheter for networking. Undertegnet hadde fokus på de tracks som dekkede områdene innen eHealth og Energy. Nettsidene til konferansen er en sann ressurs i seg selv og jeg har vedlagt skjema over alle foredrag inndelt etter Challenge og Objective i arbeidsprogrammet. Se her

For mer informasjon, vennligst kontakt meg!

Søren

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.